การอบรมโครงการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)

และการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์