อบรมนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายให้กลุ่มแพลตฟอร์มบริหารจัดการและการเรียนรู้ ดำเนินการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในการอบรมครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าใจและสามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ