การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา และนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลของประเทศให้เป็นระบบและครบวงจร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ