การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนรวบรวมและและจัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาด้านดิจิทัล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนรวบรวมและและจัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาด้านดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เนื้อหาดิจิทัล สำหรับครู นักเรียน และนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปและสอดรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในอนาคต ณ โรงแรมรอยัส พริ้นเซส หลานลวง