การประชุมทางวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต ๔.๐ ของชาวดิจิทัลไทย

เมื่อ 12 กันยายน 2565 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย ณ ห้องวาสุกรี ชั้น 5 โรงแรมอมารี วอเตร์เกท กรุงเทพ โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากหน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนนักเรียนจากสถาบันอาชีวะศึกษา โดยในการประชุมมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุม ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จลนี เทียนไทย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียล และผลจากการใช้สื่อโซเชียลของเยาวชนของประเทศไทย

จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยในยุคดิจิทัล โดยมี ดร.กุลกนิษฐ์ สุธรรมชัย นักวิชาการอิสระ นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และ นายสุกิจ อุทินทุ ผุ้อำนวยการ SEAMOE SEPS โดยในการพูดคุยได้เน้นหนักในส่วนของการเพิ่มและสนับสนุนผู้เรียนในภาคของอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ นโยบาย และวิธีการเรียนการสอน ณ ห้องวาสุกรี ชั้น ๕ โรงแรมอมารี วอเตร์เกท กรุงเทพ