ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ ผู้แทนหน่วยงานสังกัด สป.ศธ. และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้า ศปท.ศธ. ทำหน้าที่เลขานุการฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการบริหารความเสี่ยง การทุจริต สป.ศธ. จำนวน 4 กระบวนงาน ดังนี้
1.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน  รถราชการ (สป.ศธ.)
2.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)(สำนักงาน ก.ค.ศ.)
3.การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐกระบวนงานโครงการจัดชื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (สำนักงาน กศน.)
4. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

Top