กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวม 26 จังหวัด ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การให้ผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจากสภาพจริง สถานที่จริง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรยายเรื่อง รายงานผลการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา