ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

OIT ประจำปีขององค์กร

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้อ

ข้อ

หัวข้อย่อย

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้างหน่วยงาน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

Q&A

9

Social Network
การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15

คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

39

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต

40

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

41

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

42

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

43

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

44

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Top