ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา
สดช. ร่วมกับ AWS พัฒนาทักษะการใช้ระบบคลาวด์สำหรับบุคลากรภาครัฐ ผ่าน AWS Cloud
ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม ONDE 1 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (Strategic Foresight Workshop) เพื่อจัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ในโครงการพัฒนาแผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย
โครงการศึกษาภาพอนาคตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พิธีถวายสักการะพระพรหม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ครบรอบ 6 ปี
การประชุมหารือระหว่าง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดศ. และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียฝ่ายพาณิชย์ คณะผู้บริหารจากบริษัท Bit Media e-Solution GmbH และATC -  Austrian Technology Corporation GmbH
การประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายดำเนินงานดาวเทียมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
งานประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
สดช.จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สดช. จัดอบรมผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตั้งเป้ารับรอง 100 หลักสูตรในปี 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
สดช. เป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569
Top