โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (OpenMOE: Information Shared Service Center)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้มอบหมายให้ นายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

เข้าฝึกอบรมการบำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล Database ตามขอบเขตงานโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (OpenMOE: Information Shared Service Center) กับตัวแทนจากบริษัท กิจการร่วมค้าอินโนจีที เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร