อบรม National Digital Learning Platform

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ National Digital Learning Platform (NDLP) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบผู้ใช้งานระบบในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพมหานคร โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) เป็นโครงการที่ได้เริ่มดำเนินโครงการในปลายปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับศตวรรษที่ 21 และแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการนำเทคโนโลยีผสมผสานผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงของการจัดการเรียนรู้ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ มีหลากหลายระบบ
ให้เลือกใช้งาน อาทิเช่น ระบบการจัดการข้อมูลสถานศึกษา ระบบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ ระบบจัดการกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกม ระบบบบริหารจัดการการพัฒนาตามสายงาน ระบบรายงานผลรูปแบบ Dashboard เป็นต้น