ทดสอบระบบบริหารจัดการงบประมาณ (UAT)

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นประธานในการเปิดการทดสอบระบบ
โดยผู้ใช้งาน (User Acceptance test) ด้านระบบบริหารจัดการงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ
(Smart Office) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.
เป็นผู้เข้าอบรมในครั้งนี้