พิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางระดับกรม เข้ารับรางวัลหน่วยงานขับเคลื่อนดีเด่น พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น