ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล e-Citizen และ ระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมและมอบหมายให้ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล e-Citizen และ ระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับบุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้นั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล e-Citizen และเข้าใจถึงระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร  (G-code) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ