ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย “สร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี