ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล

วันที่ 9 ธันวาคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม หารือเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการพัฒนาระบบและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มทางการศึกษา โดยได้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ