ประชุมกับบริษัท Innovisor ผู้รับจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน (TEZ)

วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าประชุมกับบริษัท Innovisor ผู้รับจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน (TEZ) เพื่อรับฟังการอธิบายภาพรวมของระบบ วัตถุประสงค์ รวมถึงวิธีการใช้งานของระบบเบื้องต้น เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ต่อไป