ทดสอบระบบจัดทำโพลสำรวจ (UAT)

จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เป็นประธานในการประชุมรวบรวมข้อเสนอแนะระบบจัดทำโพลสำรวจ ณ ห้องอบรม ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ