คณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 มกราคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม และผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศธ. ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 49 โครงการ

 

ที่มาและรูปภาพ ศธ.360