การอบรมให้ความรู้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานนโยบาย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ลักษณะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ตึกราชมังคลา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการอบรมให้ความรู้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์

หน่วยงานให้สำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โดยมีบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการใช้งานเว็บไซต์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร