การพัฒนาระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นายอิทธิกร ช่างสากล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (MERS)