วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ยท.)

1.

น.ส.มลฑณา   โซวเกียรติรุ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางอัจฉรา  สิทธิวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางชลิดา  บุญขำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.สุภินทรา  นรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

น.ส.สุชาดา  สวัสดิ์เมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

น.ส.วรรณกร  อรัญญิก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.