วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (รส.)

1.

นายอาคม  ศาณศิลปิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางสายพิณ  เชื้อน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายวีระชัย  บุญขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.สุภัทรา  ปริยะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายธรรศ ไทยวิรัช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6.

นายกิตติพงษ์  ปวงจักร์ทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นางจันทร ชิณบุตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

8.

นายกมล พิริยะสุรวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

9.

นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

10.

น.ส.คันทรารัตน์ พันนพพงศ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

11.

น.ส.บัณทิตา ยะนันท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.