วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรรับทราบ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ