วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมเอกสารประกอบเพื่อทราบและถือปฏิบัติ