วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. จัดส่งหนังสือรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 1 เล่ม และเชิญชวนดาวน์โหลดไฟล์รายงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ทั้งหมดของ สพธอ. ได้ที่  https://www.etda.or.th/documents-for-download.html ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ ตาม QR Code ตามเอกสารที่แนบ