วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ดังกล่าว ได้ที่ http://social.nesdc.go.th หรือสแกน QR Code ตามหนังสือที่แนบ

.