new director

ชื่อ นายศัจธร วัฒนะมงคล  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก   ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 2519  โรงเรียนสตรีวรนาถ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ
วัน/เดือน/ปี  ตำแหน่ง สังกัด 
1 กันยายน 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.บ้านจบก สปอ.บัวเชด สปจ.สุรินทร์
1 เมษายน 2533 นักวิชาการศึกษา 3 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
2 เมษายน 2534 นักวิชาการศึกษา 4 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1 ตุลาคม 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
1 ตุลาคม 2538 บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
25 กรกฎาคม 2546 บุคลากร 7 สำนักอำนวยการ สป.
17 มกราคม 2548 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 สำนักอำนวยการ สป. กลุ่มบริหารงานกลาง
9 พฤศจิกายน 2549 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ สป.
9 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สป.
9 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
15 กุมภาพันธ์ 2556 - 12 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
13 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.