วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ส่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ