วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งเวียนให้บุคลากร ศทก. ทราบและถือปฏิบัติดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

     1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

     2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

     3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ. และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563