วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สรุปประเด็นการปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ