วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สำนักในสังกัดดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมี น.ส.อัจฉรา รัตนบุญสิน นางพนิดา กิตติธำรงกุล และ น.ส.ปฤษฎางค์ เปรมกมล จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 06

02

05

07

09

04

03

08