วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

02

07

04

08

05