วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดการประชุมหารือการกำหนดรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน และบุคลากรในสังกัด โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ทำให้ได้มาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศภายในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

 04

01

03

06

07

05

02

09

11