1574408157670

1574408155844

1574408162876

1574408152183

1574408141234

     นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย