วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

timeline_20191031_093022.jpg

timeline_20191031_093020.jpg

 


timeline_20191031_093018.jpg

timeline_20191031_093016.jpg

timeline_20191031_093014.jpg

timeline_20191031_093012.jpg

           นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าประชุมหารือด้านการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหลักที่มีโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง