วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

65073.jpg

65074.jpg

65075.jpg

65076.jpg

  65077.jpg

65078.jpg

65079.jpg

          นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าประชุมหารือด้านการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ร.ศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหลักที่มีโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง