วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ชื่อนโยบาย ดาวน์โหลด
1. 6 จุดเน้นเชิงนโยบาย(ปรับ 2 มี.ค. 60) Download
2. สังเคราะห์จุดเน้นกับโครงการหลัก(ปรับ 2 มี.ค. 60) Download