วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

64345.jpg64346.jpg

64347.jpg

64348.jpg

64349.jpg

64350.jpg

          นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าประชุมหารือด้านการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหลักที่มีโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง