วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

10252019 5

10252019 4

10252019 3

10252019 2

10252019 1

          วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเกี่ยวกับงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ