วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

581225812158123581245812558126

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ