วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

1.27.5.62

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลจัดเก็บทะเบียบประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด ในระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 25 คน

2.27.5.62

3.27.5.62

4.27.5.62

IMG 3545 IMG 3550 IMG 3551 IMG 3561

IMG 3575 IMG 3576 IMG 3583 IMG 3586