วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

S 136503303

          นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 คน

S 136503298

S 136503300

S 136503302

S 136503306

S 136503307

S 136503309

S 136503310

S 136503311

S 136503315

S 136503316