S 210788362

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการจัดอบรมการใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้บริหาร
ใช้ในการกำกับเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล ในภาพรวม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม 2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

S 210788365

S 210788356

S 210788357

S 210788359

S 210788361

S 210788363

S 210788364

S 210788360