วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0025

          วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอก จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0026

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0013

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0062

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0063

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0064

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0068

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0070

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0071

บส. 25 4 62 ๑๙๐๔๒๕ 0073