วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0001

          วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้มีการจัดอบรมการใช้บริการข่าวสาร Online ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม สืบค้น ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม 2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0006

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0010

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0002

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0003

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0004

Newscenter 250462 ๑๙๐๔๒๕ 0008