S 69066755

S 69066756

          วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง
ร่วมมือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร