01 650

16 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

07 650

08 650

09 650

10 650

11 650

12 650

13 650

14 650

15 650

 

27 650

     วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 และ  ภาคเรียนที่ 2 ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Big Data  เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ