วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

01 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

07 650

09 650

10 650

11 650

13 650

15 650

16 650

17 650

18 650

19 650

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2561 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2562 ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ