01 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

08 650

12 650

14 650

15 650

17 650

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการจัดสัมมนาการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอก จำนวน 41 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรในสังกัด สป. และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ